FUNDACJA Świat Wspólnych Możliwości chroni dane osobowe oraz prywatność swoich darczyńców, podopiecznych, kontrahentów i użytkowników strony internetowej swiatwspolnychmozliwosci.pl

Przestrzegamy przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, a także chronimy Państwa dane od strony bezpieczeństwa informatycznego. Dajemy możliwość zmiany i aktualizacji Państwa danych osobowych w każdym czasie, a ponadto służymy Państwu wyjaśnieniami.

FUNDACJA ŚWIAT WSPÓLNYCH MOŻLIWOŚCI nie przekazuje danych użytkowników podmiotom do tego nieuprawnionym. Dane osobowe przechowywane są na serwerach oraz w miejscach odpowiednio zabezpieczonych, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności chronimy je przed dostępem osób nieupoważnionych. Ponadto zapewniamy realizację uprawnień wynikających z:

· rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwane dalej „RODO”),

· ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),

· ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 2018 poz.1000).

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FUNDACJA ŚWIAT WSPÓLNYCH MOŻLIWOŚĆI z siedzibą w Warszawie (02-777) Al. KEN 84/53, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000802422 zwana dalej FUNDACJĄ lub Administratorem.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora prosimy o kontakt z powołanym w FUNDACJI inspektorem ochrony danych w następujący sposób:

a). pocztą tradycyjną na adres: FUNDACJA  ŚWIAT WSPÓLNYCH MOŻLIWOŚCI z siedzibą w Warszawie (02-777) Al.KEN 84/53,

b). za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: iod@swiatwspolnychmozliwosci.pl

3. FUNDACJA przetwarza dane osobowe m.in. w celu realizacji celów statutowych związanych z pomocą podopiecznym Fundacji, w celach marketingowych oraz w celach realizacji umów o współpracy, umów darowizny oraz innych umów zawartych z fundacją, jak również w celach dokonywania rozliczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych większości przypadków jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub umowa zawarta z FUNDACJĄ. Podstawą przetwarzania danych osobowych mogą być także pozostałe przesłanki określone w art. 6 RODO.

4. Na podstawie przepisów RODO przysługują Ci liczne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Poniżej znajduje się ogólny opis Twoich praw:

a). prawo dostępu do danych osobowych – w każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.

b). prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

c). prawo do usunięcia danych osobowych – masz prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:

– gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

– gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w punkcie e) poniżej i nie występują nadrzędnie prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;

– gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

– gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim;

– gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne do:

– korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji;

– wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego;

– ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d). prawo do ograniczenie przetwarzania danych osobowych – masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

– kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt. e) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.

e). prawo do sprzeciwu – masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku gdy Administrator  przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie, tj. przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli nie wykaże on istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

f). prawo do cofnięcia zgody– w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

g). prawo do przenoszenia danych – w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany – masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś przed lub w trakcie współpracy ze Spółką. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

h) prawo do skargi – masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia, o których mowa w pkt. a) – g) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez:

– pocztą tradycyjną na adres: FUNDACJA ŚWIAT WSPÓLNYCH MOŻLIWOŚCI z siedzibą w  Warszawie (02-777) Al.KEN 84/53

– za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: iod@swiatwspolnychmozliwosci.pl

5. FUNDACJA ŚWIAT WSPÓLNYCH MOŻLIWOŚCI przetwarza dane osobowe, które są szczególnie chronione w zakresie stanu zdrowia, które dotyczą podopiecznych Fundacji.

6. FUNDACJA nie przekazuje danych osobowych darczyńców innym podmiotom. Natomiast w zakresie pozostałych grup osób, których dane osobowe FUNDACJA przetwarza, możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

a). podmiotom świadczącym usługi w naszym imieniu lub na naszą rzecz. W umowach zawieranych z takimi podmiotami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych;

b). jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

7. FUNDACJA nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich.

8. FUNDACJA dokłada wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, FUNDACJA przechowuje Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów lub do czasu, w którym zażądałeś usunięcia swoich danych osobowych.

9. FUNDACJA nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

10. Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych może ulec zmianie w szczególności w przypadku, gdyby potrzeba lub obowiązek prowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych. Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Ochrony Danych Osobowych zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.

METODY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

FUNDACJA ze starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę danych osobowych przed ich niezgodnym z prawem przetwarzaniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe. FUNDACJA prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial